2024. július 22-30. között, valamint augusztus 19-27. között szalonom szabadság miatt zárva tart.

Füllyukasztó pontok

Országszerte, egyre több településen, városban van lehetőség a fülbelövést, orr és köldök piercing lyukasztást igénybe venni, szakmailag magas színvonalon működő szalonokban. Udvarias kiszolgálással, a Studex és a Medisept minőségi termékeivel várjuk kedves vendégeinket. Keressék kollégáimat bizalommal!

Általános adatkezelési tájékoztató

Általános adatvédelmi tájékoztató

2011. július 11-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CXII. törvényt az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv). Ezen törvény kereteit a 95/46/EC
adatvédelmi irányelv szabta meg. Az Alaptörvény VI. cikke mindenki számára biztosítja a
személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való
jogot.
A GDPR szerint adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
1) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni. Az adatkezelés nem csupán a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell, hogy megvalósuljon, nem lehet visszaélésszerű, színlelt vagy leplezett
indoka, és az érintett számára teljesen átlátható módon kell megvalósulnia.
2) Személyes adat gyűjtése csak előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet, és a begyűjtött személyes adatokat nem lehet később sem ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon kezelni. Az adatkezelésnek alkalmasnak is kell lennie a
cél elérésére. 
3) Az adatkezelő kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, elengedhetetlenül
szükséges és releváns, még indokolható mértékben meghatározásra kerülő adatfajtákat
kezelheti.
4) A készletezésre történő adatkezelés tiltott.
5) A kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lennie; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat az adatkezelő haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
6) A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé. A cél elérését követően a személyes adatot törölni kell.
7) A korlátlan ideig történő adatkezelés tiltott.
8) A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
9) Az adatkezelő felelős a fenti elveknek megfelelő adatkezelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés bármikor történő igazolására is.
Az érintettel közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Mielőtt az
adatkezelésre sor kerülne, az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy mi az adatkezelés célja,
jogalapja, ki az adatfeldolgozásra jogosult személy, illetőleg az adatkezelés időtartamáról.
Személyes adatot kezelni csak megfelelő jogalap esetén lehet. Az érintett hozzájárulása az az
érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, a címzettek körére, valamint az érintetti jogokra. A hozzájárulásnak a
meghatározásból is látható módon nem feltétlenül egy nyilatkozat formájában kell megtörténnie,

de bármilyen cselekedet is ennek a formája, olyan módon kell megtörténnie, hogy az adatkezelő
képes legyen ennek megtörténtét hitelt érdemlően bizonyítani.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás megadása előtt az érintettet a bármikori visszavonás lehetőségéről tájékoztatni
kell
A 16. életévét betöltött kiskorú a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában személyes adatai felett maga is rendelkezhet, szülői
beleegyezés vagy utólagos jóváhagyás nélkül.
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet
gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Jogalapot teremt az adatkezelésre, ha az az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ilyen lehet pl. személyek életét, testi épségét
vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében szükséges
adatkezelés.
Az adatkezelő tehát köteles tájékoztatni az érintettet a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információról, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva, különösen a gyermekeknek címzett információ
esetében. 
Az információkat írásban vagy más módon is meg lehet adni (pl. elektronikus úton, ahol akár
géppel olvasható szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni ezeket). Az érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható.
Amennyiben a személyes adatokat magától az érintettől gyűjti be az adatkezelő, úgy
tájékoztatnia kell előzetesen az érintettet arról, hogy
- ki az adatkezelő, ill. a képviselője;
- van-e adatvédelmi tisztviselője az adatkezelőnek, és ha van ilyen, annak elérhetőségeit;
- mi a személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja; jogos érdek alapján
történő adatkezelés esetén mik ezek a jogos érdekek, amik az adatkezelést jogszerűen
megalapozzák;
- kik a személyes adatok címzettjei (akikhez az adat eljut);
- az adatok továbbjutnak-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, és ha
igen, milyen garanciák védik az adatkezelést;
- meddig fogja az adatkezelő tárolni a személyes adatokat;
- mik az érintett jogai és lehetőségei az adatkezelés kapcsán;
- kötelező-e az adatszolgáltatás vagy önkéntes;
- mik a következményei az adatszolgáltatás megtagadásának;
- automatizált-e a döntéshozatal az adatkezelés során, és ha igen, ennek mi a jelentősége,
illetve következményei.
Az Infotv. 3.§ alapján az alábbi értelmező rendelkezések kerülnek rögzítésre:
1) Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
3) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -
kezeléséhez;

4) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
10) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
11) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
14) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi;
15) adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
16) adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
17) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
 

Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse és hozzájárulás esetén a személyes adatait kezelhesse.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további
reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a
következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a náluk hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél
számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése
körében a következőket:
 a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános
profilképe.
 Az érintettek köre:
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a
weboldalt.
 Az adatgyűjtés célja:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott
közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg,
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási

tevékenysége körében a következőket:

 a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat
az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával
együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adatbiztonság (7.§)

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az
érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség),
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
 a jogosulatlan hozzáférés,
a megváltoztatás,
a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,
a törlés vagy megsemmisítés,
a véletlen megsemmisülés és sérülés,
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan
nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő
gondoskodik:
 
a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
a jogosult számára rendelkezésre álljon,
hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható,
legyen.
Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
a számítástechnikai csalás,
a kémkedés,
a számítógépvírusok,
a spam-ek,
a hack-ek
és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a
kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján -
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét,
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes

adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
 
Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 
Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 
Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 

Jogorvoslat

 
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

Bírósági jogérvényesítés

 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
 
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát
az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő -
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
 
Kártérítés és sérelemdíj
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén

járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Alkalmazott jogszabályok:
 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
az elektronikus információszabadságról
az elektronikus hírközlésről